Vilkår

Generelle forretningsvilkår

Senest opdateret: 22. september 2018


Almene bestemmelser

Disse generelle forretningsvilkår (”Vilkår”) gælder for alle aftaler om levering af produkter, ydelser og samarbejde fra Persondata med omtanke IVS CVR-nummer 38895060, (”Persondata med omtanke IVS”) til erhvervskunder (”Kunden”). Persondata med omtanke IVS og Kunden sammen benævnt Parterne.

Ved bestilling af ydelser og anvendelse af materialer fra Persondata med omtanke IVS accepterer Kunden nærværende Vilkår. Persondata med omtanke IVS har ret til at ændre i Vilkårene. Kunden modtager de gældende Vilkår, hver gang Persondata med omtanke IVS sender faktura ud via e-mail. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende Vilkår.


Produkter og ydelser

Persondata med omtanke IVS leverer en ydelse, der skal hjælpe små virksomheder med at leve op til den nye persondataforordning. Dette sker enten

• ved samlet overblik, vejledning og afklaring af Kundens problemer og behov, eller

• individuelt aftalte konsulentydelser.

Herudover har Persondata med omtanke IVS ingen forpligtelser over for Kunden. Persondata med omtanke IVS ydelser er ikke beregnet til at erstatte juridisk rådgivning.


Rådgiveransvar

Rådgiveren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Rådgiverens ansvar ophører 5 år efter afslutningen af den rådgivningsopgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører. Der er tegnet en rådgiverforsikring. Nærmere info herom kan fås ved henvendelse.


Ophavsret

Den fulde ejendomsret til alle udleverede materialer vedrørende Persondata med omtanke IVS ydelser tilhører Persondata med omtanke IVS. Såfremt du ønsker at citere eller på anden måde omtale Persondata med omtanke IVS, bedes du forudgående anmode os om skriftlig tilladelse.


Pris og betalingsbetingelser

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ekskl. moms. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage. Ansvarsbegrænsning Det er Kundens ansvar som dataansvarlig og /eller databehandler at sikre, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivning omkring persondata m.v. Med andre ord er brugen af Persondata med omtanke IVS ydelser alene et værktøj, der kan bistå Kunden i at efterleve dansk lovgivning. Persondata med omtanke IVS er ikke ansvarlig for Kundens manglende overholdelse af dansk lovgivning. Overdragelse Kunden accepterer, at Persondata med omtanke IVS er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift og til opbevaring af kundens data. Persondata med omtanke IVS viderebringer eller sælger ikke data til tredjepart.


Misligholdelse

Hvis Kunden undlader at betale en faktura, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer, der belaster Kunden. Ved forsinket betaling har Persondata med omtanke IVS ret til renter af det forfaldende beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betalingen sker. Derudover vil der blive påkrævet et gebyr på 100 kr. pr. rykker.


Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Persondata med omtanke IVS erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige på Persondata med omtanke IVS hjemmeside. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab. Kundens forpligtelser i forhold til fortrolighed gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.


Gældende ret og værneting

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol ved Persondata med omtanke IVS hjemting.


Persondata med omtanke

- er certificeret

- medlem af Dansk Forening for Persondataret

Persondata med omtanke

c/o TimeGruppen www.timegruppen.dk

Park Allé 295, 2. sal

2605  Brøndby


Tlf: +45 2235 7550

Mail: amp@time.dk

Persondata med omtanke

forbeholder sig alle rettigheder.